Chevron Left
Back to Innovating with Data and Google Cloud בעברית

Learner Reviews & Feedback for Innovating with Data and Google Cloud בעברית by Google Cloud

About the Course

טכנולוגיית הענן לבדה מספקת לעסק חלק קטן בלבד מהערך האמיתי שלה. כשהיא משולבת עם נתונים בנפח רב מאוד, נוצרת העוצמה שמאפשרת להפיק ערך וליצור חוויות חדשות ללקוחות במסגרת הקורס הזה תלמדו מהם נתונים, איך השתמשו בהם בעבר בחברות לצורך קבלת החלטות ולמה הם קריטיים כל כך ללמידה חישובית. :בנוסף, בקורס הזה יוצגו ללומדים מושגים טכניים כמו - נתונים מובְנים ולא מובְנים - מסד נתונים - (data warehouse) מחסן נתונים - (data lakes) אגמי נתונים .הנפוצים ביותר בתחום הנתונים, ובמוצרים כאלה ששיעור השימוש בהם גדל במהירות הרבה ביותר Google Cloud בהמשך, הקורס יעסוק במוצרי...
Filter by: